نقدی صادراتی اصفهان - نجف آباد

0.00%+
0ریال
505,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - تیران و کرون

0.02%+
100ریال
505,100ریال

نقدی صادراتی اصفهان - شهرضا

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - دهاقان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - فلاورجان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - مبارکه

-
-
-

نقدی صادراتی هرمزگان - رودان

-
-
-

نقدی صادراتی تهران - ورامین

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - اصفهان

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - کاشان

1.00%+
5,000ریال
505,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - خمینی شهر

-
-
-

نقدی صادراتی فارس - فیروزآباد

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - ورزنه

-
-
-

نقدی صادراتی همدان - رزن

-
-
-

نقدی صادراتی خوزستان - شوش

-
-
-

نقدی صادراتی مركزی - خمین

-
-
-

نقدی صادراتی یزد - خاتم

1.00%+
5,000ریال
505,000ریال

نقدی صادراتی اصفهان - چادگان

-
-
-

نقدی صادراتی زنجان - زنجان

-
-
-

نقدی صادراتی فارس - سرچهان

-
-
-

نقدی صادراتی فارس - پاسارگاد

-
-
-

نقدی صادراتی اصفهان - فریدن ( دامنه )

8.18%-
45,000ریال
505,000ریال

قائم حاجی آباد

 • مساحت : 6000
 • مبلغ پروژه : 15,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 5,583,395 ریال
 • کدپروژه : 552948

همت آباد 2

 • مساحت : 5000
 • مبلغ پروژه : 25,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 7,000,000 ریال
 • کدپروژه : 552948

آشنای مبارکه

 • مساحت : 10000
 • مبلغ پروژه : 70,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 7,500,000 ریال
 • کدپروژه : 552948

همت آباد 1

 • مساحت : 4000
 • مبلغ پروژه : 17,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 11,267,606 ریال
 • کدپروژه : 168569

پروفایل کاربر