فلفل دلمه درجه اصفهان - تیران و کرون

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 1

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد2

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد3

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 4

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 5

-
-
-

فلفل دلمه درجه سورتینگ - کد 6

-
-
-

قائم حاجی آباد

 • مساحت : 6000
 • مبلغ پروژه : 15,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 5,583,395 ریال
 • کدپروژه : 552948

همت آباد 2

 • مساحت : 5000
 • مبلغ پروژه : 25,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 7,000,000 ریال
 • کدپروژه : 552948

آشنای مبارکه

 • مساحت : 10000
 • مبلغ پروژه : 70,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 7,500,000 ریال
 • کدپروژه : 552948

همت آباد 1

 • مساحت : 4000
 • مبلغ پروژه : 17,000,000,000 ریال
 • ارزش هرواحد پروژه : 11,267,606 ریال
 • کدپروژه : 168569

پروفایل کاربر